ตรวจสอบรายละเอียด! การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดไฟล์ใบงานไม่ติดลายน้ำในราคาชุดละ 20 บาทเท่านั้น ติดต่อได้ที่นี่

วันนี้ ครูอนุบาล.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องใnike air max 90 air max goaterra 2.0 air jordan retro 1 mid casual shoes nike air max 90 air max goaterra 2.0 air jordan retro 1 mid casual shoes nike air force jordan wmns air 1 mid air jordan retro 1 mid casual shoes nike air max 90 air jordan 4 military black nike air jordan mid air max goaterra 2.0 nike jordan series 06 nike air max 90 นโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญที่หลายโรงเรียนให้ความสนใจ ซึ่งโรงเรียนไหนต้องการทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดําเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ตามหลักเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสม อันเป็นที่ยอมรับ ของสาธารณชนทั่วไป และสมควรจารึกเกียรติประวัติของเด็กที่ได้รับการคัดเลือก โดยจัดพิมพ์หนังสือ เกียรติประวัติไว้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการคัดเลือกเด็กดีเด่น เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพ และคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บําเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กระทําความดี และบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็ก ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป

คุณสมบัติของเด็กดีเด่น

(1) เด็กคือผู้ที่มีอายุครบหกปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันเด็กแห่งชาติในปี ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559)

(2) เป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมแก่อัตภาพ

(3) เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย มีความประพฤติดี

(4) มีความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ต่อการเรียน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

(5) ผลงานของเด็กที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นต้องเป็นข้อมูลจริง เป็น ผลงานที่เด็กเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบจากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ โดยรวบรวมผลงาน ย้อนหลังไม่เกินสามปี นับย้อนหลังจากวันสุดท้ายของกําหนดเวลาการรับผลงานตามที่คณะกรรมการ คัดเลือกกําหนดในหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

(1) การบําเพ็ญประโยชน์ (25 คะแนน) เช่น การบําเพ็ญประโยชน์ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ ศาสตร์พระราชา และการมีจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน เพื่อนและผู้ใหญ่ สังคม รวมทั้งการบําเพ็ญ ประโยชน์อื่น ๆ

(2) คุณธรรมและจริยธรรม (25 คะแนน) เช่น ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ ความเมตตากรุณาและเอื้ออาทร ความเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติตนตามหลักคําสอน ของศาสนา รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมอื่นๆ

(3) ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ (30 คะแนน) เช่น ความสามารถด้านการศึกษา ด้านนวัตกรรม การกีฬา การพูด นาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม การเป็นผู้นํา ทักษะและความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ

(4) การเป็นตัวอย่างที่ดี (20 คะแนน) การสร้างเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้ ความสามารถ สู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของ สาธารณชนทั่วไป ในระดับชาติและหรือ / ระดับนานาชาติ

(หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ทั้ง 4 ข้อ ให้ยึดหลักผลงานที่ เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีการสร้างเครือข่ายและขยายผลชัดเจน สามารถ ตรวจสอบได้)

การจัดทำเอกสาร

  1. ให้ทําเป็นรูปเล่ม จัดเอกสารหมายเลข 1 – 3 เรียงตามลําดับ จํานวน 6 เล่ม
  2. ส่งสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 6 ชุด
  3. ให้ส่งหลักฐานสําเนาบัตรประชาชนของเด็ก พร้อมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
  4. ส่งภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป
  5. บันทึกเอกสารหมายเลข 3 สรุปความดีเด่นของเด็ก จํานวนครึ่งหน้ากระดาษ A4 ภาพกิจกรรมดีเด่น จํานวน 3 รูป พร้อมภาพถ่ายหน้าตรง จํานวน 1 รูป ลงในแผ่นซีดี จํานวน 1 ชุด เพื่อจัดพิมพ์หนังสืองานวันเด็กแห่งชาติ
  6. แบบเสนอประวัติและผลงานของเด็กดีเด่น (เอกสารหมายเลข 1) หน้าที่ 3 เด็กจะต้องลงชื่อรับรอง เอกสารผลงาน หากไม่ลงชื่อรับรองเอกสารจะไม่ได้รับการพิจารณา
  7. เอกสารผลงานของเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนเอกสารไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  8. กรณีที่มีข้อร้องเรียนที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าผู้ได้รับรางวัลมีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม หรือ ปลอมแปลงเอกสารใช้ในการเสนอเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการคัดชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเด็กดีเด่น ออกจากการรับรางวัล หรือกรณีที่ได้รับรางวัลไปแล้ว สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ก็สามารถเพิกถอนรางวัลได้ใน ภายหลัง

กรุณาจัดส่งเอกสารให้ครบ หากเอกสารไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่